Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:175 Utkom från trycket den 21 mars 2006Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 2 mars 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160. föreskrivs att 14 § tandvårdslagen (1985:125) skall ha följande lydelse.14 §14 § Senaste lydelse 1998:539.Tandläkare under specialistutbildning enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall förordnas för viss tid.Tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning medverka i högskoleutbildning för tandläkarexamen, skall anställas för begränsad tid, om regeringen föreskriver det. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarBERIT ANDNORBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)