Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:193 Utkom från trycket den 4 april 2006Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 23 mars 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178. föreskrivs att 3 § tandvårdslagen (1985:125) skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2003:414.Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den skallvara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder,tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)