Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:257 Utkom från trycket den 20 april 2006Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;utfärdad den 6 april 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198. föreskrivs att 2 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skall ha följande lydelse.2 §2 §Med läkemedel avses i denna lag sådana läkemedel enligt läkemedelslagen (1992:859) som är avsedda att tillföras människor. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)