Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:356 Utkom från trycket den 31 maj 2006Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.;utfärdad den 18 maj 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219. föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. skall ha följande lydelse.6 kap.1 §1 §Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhetanvänder en biobank i strid med 2 kap. 2 §,förvarar vävnadsprover i en biobank i strid med 2 kap. 4 §,inrättar en biobank utan att göra en anmälan enligt 2 kap. 5 §,inte ger information och inhämtar samtycke enligt 3 kap. 1–3 och 5 §§,inte förstör eller avidentifierar vävnadsprover enligt 3 kap. 6 §,lämnar ut vävnadsprover i strid med 4 kap. 2 §,lämnar ut vävnadsproverna i strid med 4 kap. 3 §,överlåter en biobank i strid med 4 kap. 7 §,använder vävnadsprover i strid med 5 kap 2 §,inte lämnar vävnadsprover enligt 5 kap. 3 §.I 8 kap. 6 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. finns bestämmelser om straff för den som i vinstsyfte överlåter biologiskt material. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)