Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2006:358) om genetisk integritet m.m.

Utkom från trycket den 31 maj 2006

utfärdad den 18 maj 2006.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet m.m. har samma betydelse i förordningen.

2 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 8 § första stycket 1 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

  2. fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 8 kap. 8 § första stycket 2 lagen om genetisk integritet m.m.,

  3. det antal befruktade ägg som får föras in i en kvinnas kropp vid befruktning utanför kroppen enligt 8 kap. 8 § första stycket 3 lagen om genetisk integritet m.m.,

  4. hur många barn en donator enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § lagen om genetisk integritet m.m. får ge upphov till enligt 8 kap. 8 § tredje stycket lagen om genetisk integritet m.m.

Föreskrifter som anges i första stycket 1 och 2 ska beslutas efter hörande av Statens medicinsk-etiska råd.

SFS 2018:1284

3 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. på tillstånd till en genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning.

SFS 2019:344

4 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet för tillstånd enligt 6 kap 2 § och 7 kap. 4 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om genetisk integritet m.m.

SFS 2013:1153

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:358

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2013:1153

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2018:1284

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:344

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.