Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Utkom från trycket den 21 juni 2006

utfärdad den 8 juni 2006.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

EU-bestämmelser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1588

2 §

De EU-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna.

SFS 2018:1588

Kontroll av husdjur m.m.

3 §

Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

  1. meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur som människan har i sin vård, samt

  2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll.

Innan kontrollen anordnas skall Jordbruksverket godkänna plan och riktlinjer för verksamheten.

4 §

För seminverksamhet, för överföring av befruktade ägg mellan hondjur och för hantering av andra ägg för avelsändamål än ägg från fjäderfä krävs Jordbruksverkets tillstånd.

Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. meddela föreskrifter om villkor för sådan verksamhet.

5 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkoren för att djur som omfattas av kontroll enligt 3 § första stycket 2 skall få säljas under särskild beteckning.

6 §

En avgift får tas ut vid slakt av svin från besättningar som inte omfattas av sådan hälsokontroll som har anordnats med stöd av 3 § första stycket 2 och i vilka sjukdomar förekommer i särskilt hög grad.

Jordbruksverket får ta ut avgiften av den som lämnar svinen till slakt eller överlämna åt innehavare av slakteri att göra detta.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om avgiften.

7 §

Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får Jordbruksverket meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får också avse andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort.

Behörig myndighet

Handläggning av ärenden om tillstånd

Rubriken införd g. SFS2009-1268

7 a §

Om Jordbruksverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.

SFS 2009:1268

7 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken verket ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd.

SFS 2009:1268

Behörig myndighet

8 §

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., om inte något annat framgår av 10 § eller regeringen beslutar något annat.

SFS 2018:1588

8 a §

Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den förteckning över avelsorganisationer och avelsverksamheter som avses i artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel).

SFS 2018:1588

8 b §

Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 39.2 i förordning (EU) 2016/1012. Jordbruksverket ska underrätta kommissionen om webbplatsen där förteckningen offentliggörs.

SFS 2018:1588

8 c §

Jordbruksverket ska på begäran av kommissionens experter tillhandahålla tekniskt stöd, tillgänglig dokumentation och stöd för att se till att experterna får tillträde till lokaler och platser i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) 2016/1012.

Jordbruksverket ska, mot bakgrund av rekommendationer i kommissionens kontrollrapporter, vidta de lämpliga uppföljningsåtgärder som avses i artikel 55.2 i förordning (EU) 2016/1012.

SFS 2018:1588

Kontrollmyndigheter

9 §

Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte något annat följer av 10 §. Jordbruksverket är därmed behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS 2018:1588

10 §

Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll av

  1. organiserad hälsokontroll avseende tuberkulos hos kronhjortar och dovhjortar i hägn,

  2. organiserad hälsokontroll avseende maedi visna hos får,

  3. organiserad kontroll avseende avelsfrågor anordnade av organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar, och

  4. seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och av annan hantering av ägg för avelsändamål, med undantag för verksamheter med insamling och lagring av sperma, ägg och embryon avsedda för handel inom EU.

Länsstyrelserna är därmed behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., med undantag för

  1. beslut om att tillfälligt upphäva eller återkalla godkännande av ett avelsprogram enligt artikel 47.1 tredje stycket d i förordning (EU) 2016/1012, och

  2. beslut om att återkalla erkännande av avelsorganisationer eller avelsverksamheter enligt artikel 47.1 tredje stycket e i förordning (EU) 2016/1012.

SFS 2018:1588

11 §

Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Föreskrifter om kontroll

12 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

  1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och

  2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket.

Avgifter för offentlig kontroll

13 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll samt om beräkning av avgifterna.

Övriga frågor

14 §

Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. eller denna förordning får meddelas av Jordbruksverket.

15 §

I 19 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till Jordbruksverket.

I 20 § lagen om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:1016

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:816

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

SFS 2009:1268

Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009 och tillämpas i fråga om 7 a § endast på ansökningar som har kommit in till Jordbruksverket efter ikraftträdandet.

SFS 2018:1016

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1588

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2018.