Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.Förarbeten2006:816Jfr rådets direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT L 206, 12.8.1977, s. 8, svensk specialutgåva, område 3, volym 9, s. 49, Celex 31977L0504), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36, Celex 32003R0807), rådets direktiv 87/328/EEG av den 18 juni 1987 om godkännande för avel av renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT L 167, 26.6.1987, s. 54, svensk specialutgåva, område 3, volym 23, s. 208, Celex 31987L0328), senast ändrat genom rådets direktiv 2005/24/EG (EUT L 78, 24.3.2005, s. 43, Celex 32005L0024), rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10, svensk specialutgåva, område 3, volym 27, s. 15, Celex 31988L0407), senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/16/EG (EUT L 11, 17.1.2006, s. 21, Celex 32006D0016), rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin (EGT L 382, 31.12.1988, s. 36, svensk specialutgåva, område 3, volym 28, s. 96, Celex 31988L0661), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), rådets direktiv 89/361/EEG av den 30 maj 1989 om renrasiga avelsfår och avelsgetter (EGT L 153, 6.6.1989, s. 30, svensk specialutgåva, område 3, volym 29, s. 107, Celex 31989L0361), rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 3, volym 30, s. 166, Celex 31989L0556), senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24, Celex 32006D0060), rådets direktiv 90/118/EEG av den 5 mars 1990 om godkännande av renrasiga avelssvin för avel (EGT L 71, 17.3.1990, s. 34, svensk specialutgåva, område 3, volym 32, s. 82, Celex 31990L0118), rådets direktiv 90/119/EEG av den 5 mars 1990 om godkännande av hybridavelssvin för avel (EGT L 71, 17.3.1990, s. 36, svensk specialutgåva, område 3, volym 32, s. 84, Celex 31990L0119), rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 146, Celex 31990L0425), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14, Celex 32002L0033), rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (EGT L 224, 18.8.1990, s. 55, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 172, Celex 31990L0427), rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 180, Celex 31990L0429), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (EGT L 46, 19.2.1991, s. 19, svensk specialutgåva, område 3, volym 36, s. 155, Celex 31991L0068), senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/932/EG (EUT L 340, 23.12.2005, s. 68, Celex 32005D0932), rådets direktiv 91/174/EEG av den 25 mars 1991 om krav beträffande avel och härstamning vid saluföring av renrasiga djur samt om ändring av direktiv 77/504/EEG och 90/425/EEG (EGT L 85, 5.4.1991, s. 37, svensk specialutgåva, område 3, volym 36, s. 232, Celex 31991L0174), rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54, svensk specialutgåva, område 3, volym 45, s. 53, Celex 31992L0065), senast ändrat genom rådets direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 320, Celex 32004L0068), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31, Celex 32003L0099).2009:1268Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).Utkom från trycket den 21 juni 2006utfärdad den 8 juni 2006.Inledande bestämmelse1 §1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.EU-bestämmelserRubriken har denna lydelse enl. F 2018:1588. 2 §2 §De EU-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. anges i ett tillkännagivande av regeringen.I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m.Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna. F (2018:1588). Kontroll av husdjur m.m.3 §3 §Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur som människan har i sin vård, samtge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll.Innan kontrollen anordnas skall Jordbruksverket godkänna plan och riktlinjer för verksamheten.4 §4 §För seminverksamhet, för överföring av befruktade ägg mellan hondjur och för hantering av andra ägg för avelsändamål än ägg från fjäderfä krävs Jordbruksverkets tillstånd.Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. meddela föreskrifter om villkor för sådan verksamhet.5 §5 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkoren för att djur som omfattas av kontroll enligt 3 § första stycket 2 skall få säljas under särskild beteckning.6 §6 §En avgift får tas ut vid slakt av svin från besättningar som inte omfattas av sådan hälsokontroll som har anordnats med stöd av 3 § första stycket 2 och i vilka sjukdomar förekommer i särskilt hög grad.Jordbruksverket får ta ut avgiften av den som lämnar svinen till slakt eller överlämna åt innehavare av slakteri att göra detta.Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om avgiften.7 §7 §Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får Jordbruksverket meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får också avse andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort.Behörig myndighetHandläggning av ärenden om tillståndRubriken införd g. F 2009:1268. 7 a §7 a §Om Jordbruksverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. F (2009:1268). 7 b §7 b §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken verket ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. F (2009:1268). Behörig myndighet8 §8 §Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., om inte något annat framgår av 10 § eller regeringen beslutar något annat. F (2018:1588). 8 a §8 a §Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den förteckning över avelsorganisationer och avelsverksamheter som avses i artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel). F (2018:1588). 8 b §8 b §Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 39.2 i förordning (EU) 2016/1012. Jordbruksverket ska underrätta kommissionen om webbplatsen där förteckningen offentliggörs. F (2018:1588). 8 c §8 c §Jordbruksverket ska på begäran av kommissionens experter tillhandahålla tekniskt stöd, tillgänglig dokumentation och stöd för att se till att experterna får tillträde till lokaler och platser i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) 2016/1012.Jordbruksverket ska, mot bakgrund av rekommendationer i kommissionens kontrollrapporter, vidta de lämpliga uppföljningsåtgärder som avses i artikel 55.2 i förordning (EU) 2016/1012. F (2018:1588). Kontrollmyndigheter9 §9 §Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte något annat följer av 10 §. Jordbruksverket är därmed behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. F (2018:1588). 10 §10 §Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll avorganiserad hälsokontroll avseende tuberkulos hos kronhjortar och dovhjortar i hägn,organiserad hälsokontroll avseende maedi visna hos får,organiserad kontroll avseende avelsfrågor anordnade av organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar, ochseminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och av annan hantering av ägg för avelsändamål, med undantag för verksamheter med insamling och lagring av sperma, ägg och embryon avsedda för handel inom EU.Länsstyrelserna är därmed behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., med undantag förbeslut om att tillfälligt upphäva eller återkalla godkännande av ett avelsprogram enligt artikel 47.1 tredje stycket d i förordning (EU) 2016/1012, ochbeslut om att återkalla erkännande av avelsorganisationer eller avelsverksamheter enligt artikel 47.1 tredje stycket e i förordning (EU) 2016/1012. F (2018:1588). 11 §11 §Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.Föreskrifter om kontroll12 §12 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter omhur offentlig kontroll skall bedrivas, ochskyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket.Avgifter för offentlig kontroll13 §13 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll samt om beräkning av avgifterna.Övriga frågor14 §14 §Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. eller denna förordning får meddelas av Jordbruksverket.15 §15 §I 19 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till Jordbruksverket.I 20 § lagen om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. F (2018:1016). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2006:816 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. 2009:1268 Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009 och tillämpas i fråga om 7 a § endast på ansökningar som har kommit in till Jordbruksverket efter ikraftträdandet. 2018:1016 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:1588 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2018.