Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter

Utkom från trycket den 28 juni 2006

utfärdad den 14 juni 2006.

1 §

Den underrättelseskyldighet som följer av artiklarna 12 och 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem1) , skall fullgöras av den domstol som har beviljat respektive upphävt tvångslicensen.

1)

EUT L 157, 9.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0816).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:954

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2006.