Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

  • dels att 2– 4, 8, 11, 14 och 15 §§ skall ha följande lydelse,
  • dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

2 §

1Läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får inte avse större mängd läkemedel eller andra varor än som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar eller, om lämplig förpackningsstorlek för 90 dagar saknas, närmast större förpackning. Detta gäller dock inte varor som avses i 18 § 1 nämnda lag.
Ett läkemedel eller en annan vara som har förskrivits får inte förskrivas på nytt så länge förskrivningen fortfarande är giltig, om syftet enbart är att få läkemedlet eller varan utlämnat på förmånligare villkor.
Om det finns särskilda skäl får dock läkemedelsförmånen avse en större mängd läkemedel och andra varor än vad som sägs i första stycket.

3 §

En ny ettårsperiod enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. kan inte påbörjas förrän föregående ettårsperiod har gått till ända, om inget annat följer av 3 a § denna förordning.

3 a §

Om den mängd läkemedel eller andra varor som expedieras avser en större mängd än vad som sägs i 2 § första stycket, skall de läkemedel och andra varor som är avsedda att tillgodose tid efter det att den ettårsperiod som avses i 5 § andra stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. beräknas ha löpt ut, omfattas av en kostnadsreducering. Kostnadsreduceringen skall beräknas på en ny sådan ettårsperiod, räknad från den första dagen efter att föregående ettårsperiod beräknas ha löpt ut.

4 §

Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har rätt att få en arbetsplatskod.
Landstinget får i övrigt besluta om utformning och fördelning av arbetsplatskod för den som har sin arbetsplats inom landstingets område.
Om landstinget finner att den sökande inte har rätt till arbetsplatskod skall ärendet överlämnas till Socialstyrelsen för prövning.
En arbetsplatskod gäller endast så länge förutsättningarna i första stycket är uppfyllda.

8 §

En förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt i 3 d och 18 c §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall göras på ett hjälpmedelskort.
På hjälpmedelskortet skall det anges en sådan arbetsplatskod som avses i 4 §. Det skall också anges hur många gånger förskrivningen får expedieras.

11 §

En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. Det skall framgå av förskrivningen hur många gånger den får expedieras.
Förskrivningar som avses i 7 och 8 §§ är giltiga ett år från utfärdandet.
Vid varje expedition skall apotekets namn och dagen för expeditionen anges på förskrivningen. För att varorna skall omfattas av läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får förskrivningen expedieras på nytt först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expedierade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att tillgodose. Förskrivningen får dock expedieras dessförinnan om det finns särskilda skäl till detta.
Vid expedition av en förskrivning skall en verifikation upprättas över utlämnandet. En verifikation skall innehålla uppgifter om vad som förskrivits och vad som lämnats ut. Apoteket får behålla förskrivningen såvida inte kunden begär att den skall lämnas till denne. Förskrivningen eller kopia av denna utgör apotekets verifikation.

14 §

Vid expedition av en förskrivning som behålls av apoteket skall, om kunden begär det, apoteket lämna denne en kopia av handlingen. På denna handling skall anges att den inte gäller för expedition.

15 §

Vid varje expeditionstillfälle skall apoteket tillhandahålla ett särskilt kvitto på det belopp som kunden betalat för varor som omfattas av läkemedelsförmånerna. Apoteket skall vidta även de övriga åtgärder som behövs för att kunden skall få läkemedelsförmåner.

SFS 2006:1118

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007utom såvitt avser 3 a § och 8 § som träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarBERIT ANDNORBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)
Senaste lydelse 2002:726.