Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:250 Utkom från trycket den 23 maj 2007Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;utfärdad den 10 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153. föreskrivs i fråga om lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. dels att 21 § skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 26 § skall lyda "Överklagande m.m.", dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 27 §, av följande lydelse.21 §21 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har förskrivits och det på det enskilda apoteket finns ett eller flera billigare utbytbara sådana läkemedel skall, med de undantag som följer av andra stycket, läkemedlet bytas ut mot det billigaste tillgängliga läkemedlet.Ett läkemedel får inte bytas ut om den som utfärdat receptet på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte. Läkemedlet får inte heller bytas ut om patienten betalar mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fastställts för det förskrivna läkemedlet och motsvarande pris för det billigaste utbytbara läkemedel som finns tillgängligt. Om något annat utbytbart läkemedel finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel om patienten betalar mellanskillnaden mellan det pris som fastställts för detta läkemedel och motsvarande pris för det billigaste utbytbara läkemedlet.Apoteket skall i förekommande fall upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga och om patientens rätt att mot betalning av mellanskillnaden i pris erhålla det förskrivna läkemedlet. När utbyte sker, skall apoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.27 §27 §Ett beslut som Läkemedelsförmånsnämnden eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.2. Beslut om utbytbarhet som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)