Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:149 Utkom från trycket den 22 april 2008Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 10 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145. föreskrivs att 3, 4 och 15 a §§ tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2006:193. Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den skavara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder,tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,vara lätt tillgänglig,bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.Akuta fall ska behandlas med förtur.Patienten ska upplysas om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).4 §4 § Senaste lydelse 2004:814. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Vårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling. Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt. För tandvård som avses i 8 a § gäller särskilda bestämmelser om patientavgift.Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar behövs ska vårdgivaren upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras ska patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen.Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge honom eller henne ett intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.15 a §15 a § Senaste lydelse 2004:814. Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som landstinget bestämmer. Landstinget får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.Av patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får landstinget ta ut vårdavgifter enligt grunder som landstingsfullmäktige bestämmer, om inte något annat är särskilt föreskrivet.Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling, som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser och som inte ersätts till någon del enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, gäller bestämmelserna om vårdavgifter i den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a § ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag, eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)