Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:346 Utkom från trycket den 3 juni 2008Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 22 maj 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199. föreskrivs att 6 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.6 §6 §Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där behöver omedelbar tandvård, ska landstingskommunen erbjuda sådan tandvård.Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)