Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Patientdataförordning (2008:360)

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad och som regleras av patientdatalagen (2008:355). De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.
I förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. finns ytterligare föreskrifter som ansluter till patientdatalagen.

Bemyndiganden

2 §

Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen, meddela föreskrifter
  • 1. om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) samt om sådan tilldelning av behörighet vid sammanhållen journalföring,
  • 2. om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst enligt 4 kap. 3 § patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll av direktåtkomst vid sammanhållen journalföring,
  • 3. om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i 5 kap. 5 § patientdatalagen,
  • 4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap. 5 § patientdatalagen.

3 §

Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen, meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av patientdatalagen (2008:355) i fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter.

5 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om sådan kryptering som landstingen ska använda för att skydda patienternas identitet vid sambearbetning av uppgifter enligt 4 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen (2008:355). SFS 2010:414

Medgivande till behandling


SFS 2008:360

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

SFS 2008:1061

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2010:414

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

SFS 2012:692

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 januari 2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till Datainspektionen för prövning.

SFS 2013:124

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.
2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 april 2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till Datainspektionen för prövning.

SFS 2018:1502

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.