Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:449 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. föreskrivs att 43 § lagen (1991:1128)Lagen omtryckt 2008:415. om psykiatrisk tvångsvård ska ha följande lydelse.43 §43 § Senaste lydelse 2007:244. Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1–5 §§ eller 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en patient som behövs för att chefsöverläkarens åligganden enligt denna lag ska kunna fullgöras. Detsamma gäller uppgifter om en patient som behövs för en sakkunnigs uppdrag eller ett yttrande av Socialstyrelsen.Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)