Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Förarbeten2009:730Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288.2010:1634Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.2013:41Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/113:146.Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).2013:42Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146.Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).2013:627Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.2013:628Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.2013:1029Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75.2013:1030Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75.2014:120Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164.2015:200Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU.2015:325Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.2015:333Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.2016:134Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan, i den ursprungliga lydelsen.2019:321Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235.Utkom från trycket den 30 juni 2009utfärdad den 17 juni 2009.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2016 SFS 2013:41 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 16 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska ha följande lydelse. SFS 2013:628 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 16 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:41) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse. SFS 2013:1030 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 16 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse. SFS 2015:333 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 16 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i stället för lydelsen enligt lagen (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska ha följande lydelse. SFS 2016:134 – Regeringen föreskriver att lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska träda i kraft den 12 april 2016. Bestämmelserna om säkerhetsdetaljer ska tillämpas för första gången tre år efter det att kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel har publicerats i EUT. Av Bobby Arash: Ändringarna innebär krav på äkthetskontroll och en hänvisning till 4 kap. 1 § 2 st. i den nya läkemedelslagen (2015:315) avseende kontroll av säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningen. Se prop. 2014/15:91, 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200. Ändring trädde i kraft den 12 april 2016.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2016 SFS 2015:325 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 5 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska ha följande lydelse. Av Bobby Arash: Se prop. 2014/15:91, 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200. Ändringen innebär en hänvisning till den nya läkemedelslagen (2015:315). Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2016.Inledande bestämmelser1 §1 § Denna lag innehåller bestämmelser om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.2 §2 § Detaljhandeln ska bedrivas på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras.3 §3 § Bestämmelser om öppenvårdsapotekens detaljhandel finns i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.3 a §3 a §Bestämmelser om säkerhetsdetaljer finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel. Lag (2019:321). Definitioner4 §4 §Med detaljhandel avses i denna lag försäljning av läkemedel till konsument. Med nikotinläkemedel avses i denna lag receptfria läkemedel som inte har förskrivits och vars enda aktiva substans är nikotin. Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en sådan inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 5 §5 § I denna lag har termer och uttryck som också förekommer i läkemedelslagen (2015:315) samma betydelse som i den lagen. Lag (2015:325). Vilka läkemedel som får säljas6 §6 §Detaljhandel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek får bedrivas mednikotinläkemedel, ochandra receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits oma) läkemedlet är lämpligt för egenvård, b) allvarliga biverkningar är sällsynta vid användning av läkemedlet, ochc) det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan. 7 §7 § Läkemedelsverket ska besluta vilka läkemedel som uppfyller kraven i 6 § 2.8 §8 § Om ett läkemedel inte längre uppfyller kraven i 6 § 2, får Läkemedelsverket besluta att detaljhandel med läkemedlet endast får bedrivas på öppenvårdsapotek.Anmälan av handeln9 §9 § En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel enligt denna lag, utan att först ha anmält handeln till Läkemedelsverket.Anmälan av väsentliga förändringar10 §10 § Den som bedriver detaljhandel ska till Läkemedelsverket anmäla väsentliga förändringar av verksamheten. Anmälan ska göras innan förändringen genomförs.Detaljhandel i serveringsutrymmen11 §11 §Detaljhandel får, med undantag för detaljhandel med nikotinläkemedel, inte bedrivas i serveringsutrymmen där serveringstillstånd gäller enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622). Lag (2010:1634). Åldersgräns12 §12 § Vid detaljhandel enligt denna lag får läkemedel inte säljas till den som inte har fyllt 18 år.Den som säljer läkemedel ska förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år.13 §13 § Nikotinläkemedel får inte säljas om det finns särskild anledning att anta att läkemedlet är avsett att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.14 §14 § Där detaljhandel bedrivs ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet i 12 § och, där det bedrivs detaljhandel med nikotinläkemedel, även om förbudet i 13 §.Farmaceutisk rådgivning15 §15 § Den som bedriver detaljhandel ska informera konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.Krav på verksamheten16 §16 §Den som bedriver detaljhandel skautöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram,bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål,tillhandahålla läkemedlen på lämpligt sätt, ochtill E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln. Lag (2019:321). 16 a §16 a § Den som bedriver detaljhandel med receptfria humanläkemedel enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska utöver vad som anges i 16 § ävense till att läkemedlen uppfyller kraven i nationell lagstiftning om godkännande i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som försäljning sker till, ochpå den webbplats där läkemedlen erbjuds ha kontaktuppgifter till Läkemedsverket och en hyperlänk till en webbplats i enlighet med artikel 85c.4 i direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).samt tydligt visa en EU-logotyp. Lag (2013:42). Tillsyn17 §17 §Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:321). 18 §18 § Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.För tillsynens utövande har Läkemedelsverket rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel. Läkemedelsverket får i sådana utrymmen göra undersökningar och ta prover. För uttaget prov betalas ingen ersättning. Läkemedelsverket har inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.På begäran ska den som förfogar över läkemedel lämna nödvändigt biträde vid undersökningen.19 §19 §Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2019:321). Kontroll20 §20 §Den kommun där detaljhandeln bedrivs ska kontrollera efterlevnaden av denna lag, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:321). 21 §21 §Kommunen har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen.För att utföra sina uppgifter har kommunen rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel. Kommunen har inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.Kommunen ska till Läkemedelsverket rapportera brister i efterlevnaden av denna lag, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:321). 21 a §21 a § I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som säljer läkemedel om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 12 §, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet. Lag (2014:120). 21 b §21 b §Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för Läkemedelsverket att meddela förelägganden eller förbud enligt 19 §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om genomförandet av kontrollköp. Lag (2014:120). Avgifter22 §22 § Den som bedriver detaljhandel enligt denna lag ska betala en årsavgift till Läkemedelsverket för verkets tillsyn.Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.23 §23 § En kommun får för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel.Ansvar m.m.24 §24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 9 eller 12 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader.I ringa fall ska inte dömas till ansvar.25 §25 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.26 §26 § Läkemedel som har varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.Överklagande27 §27 § Läkemedelsverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet gällerom ett läkemedel ska få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek, ellerföreläggande eller förbud.Andra beslut av Läkemedelsverket enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får inte överklagas.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Beslut som Läkemedelsverket eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.Bemyndiganden28 §28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omegenkontroll enligt 16 § 1,lokaler som avses i 16 § 2,tillhandahållande enligt 16 § 3, ochutformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2. Lag (2013:42). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2009:730 1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2009 då lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ska upphöra att gälla.2. En anmälan enligt 3 § lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ska gälla som en anmälan enligt 9 § denna lag, dock endast såvitt avser detaljhandel med nikotinläkemedel.3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som före ikraftträdandet har meddelats med stöd av lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.4. I fråga om humanläkemedel som den 31 oktober 2009 är klassificerade som receptfria läkemedel och som inte är nikotinläkemedel, ska Läkemedelsverket senast den 31 december 2009 för varje enskilt läkemedel besluta om läkemedlet ska få säljas till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Om Läkemedelsverket inte har fattat ett sådant beslut senast den 31 december 2009 ska läkemedlet därefter få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. 2010:1634 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2013:41 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2013:41 träder enl. F 2016:134 i kraft d. 12 april 2016.) F (2016:134). Regeringen föreskriver att lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska träda i kraft d. 12 april 2016. Bestämmelserna om säkerhetsdetaljer ska tillämpas för första gången tre år efter det att kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av d. 2 okt. 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel har publicerats i EUT. 2013:42 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2013:42 träder enl. F 2015:200 i kraft d. 1 juli 2015.) F (2015:200). 2013:627 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. 2013:628 (Utkom d. 2 juli 2013.) 2013:1029 (Utkom d. 13 dec. 2013.) 2013:1030 (Utkom d. 13 dec. 2013.) 2014:120 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2014. 2015:200 (Utkom d. 14 april 2015.) 2015:325 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2015:333 (Utkom d. 5 juni 2015.) 2016:134 (Utkom d. 15 mars 2016.) 2019:321 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2019.