Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 14 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika2 ordet "länsrätten" ska bytas ut mot "förvaltningsrätten".


SFS 2009:812

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.
På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.
Senaste lydelse av 14 § 2005:471.