Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedelFörarbeten2015:202Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU.Utkom från trycket den 29 september 2009utfärdad den 17 september 2009.Inledande bestämmelser1 §1 §I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. F (2015:463). Läkemedelsverkets beslut2 §2 §Läkemedelsverket ska inom 60 dagar från det att ett läkemedel har klassificerats som receptfritt besluta om huruvida läkemedlet ska få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.Läkemedelsverkets underrättelse till kommunerna3 §3 §Läkemedelsverket ska underrätta de kommuner där detaljhandeln bedrivs om en anmälan enligt 9 eller 10 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.Avgift4 §4 §Den som bedriver detaljhandel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska till Läkemedelsverket betala en årsavgift för verkets tillsyn med 1 600 kr per försäljningsställe.Ytterligare föreskrifter om avgifter finns i avgiftsförordningen (1992:191).Uppgiftslämnande5 §5 §För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik enligt 16 § 4 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, ska den som bedriver detaljhandel enligt samma lag varje månad lämna uppgifter till myndigheten om de läkemedel som har sålts föregående månad.Uppgifterna ska innehålla information omläkemedlets namn,läkemedelsform,styrka,förpackningsstorlek,antalet försålda förpackningar,försäljningsdatum, ochförsäljningspris.Vid distansförsäljning ska dessutom kundens postnummer anges.De uppgifter som anges i första stycket ska redovisas per försäljningstransaktion separat för varje försäljningsställe. Uppgifterna ska vara E-hälsomyndigheten till handa inom sju dagar räknat från den sista dagen i den månad som följer på den månad som redovisningen avser. Uppgifterna ska överföras elektroniskt. F (2013:1043). Bemyndiganden6 §6 §Läkemedelsverket får meddela föreskrifter omegenkontroll enligt 16 § 1 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,lokaler enligt 16 § 2 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,tillhandahållande enligt 16 § 3 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, ochutformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. F (2015:202). 7 §7 §Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och av denna förordning.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2009:929 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2009, då förordningen (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel ska upphöra att gälla. 2013:1043 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014. 2015:202 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015. 2015:463 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.