Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:663 Utkom från trycket den 28 juni 2010Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 17 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342. föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125) dels att 14 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 a §, samt närmast före 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.14 §14 § Senaste lydelse 2006:175. Tandläkare under specialistutbildning enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) ska förordnas för viss tid.Tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning medverka i högskoleutbildning för tandläkarexamen, ska anställas för begränsad tid, om regeringen föreskriver det.Ledningen av tandvården16 a §16 a §Inom tandvården ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)