Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

Utkom från trycket den 5 april 2011
utfärdad den 24 mars 2011.

Tillämpningsområde m.m.

1 §

Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd samt förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen och förordningen om statligt tandvårdsstöd.

Personuppgiftsansvarig

2 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning.

Förhållandet till annan reglering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0468

3 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

SFS 2018:468

Ändamål med behandling av personuppgifter

4 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla personuppgifter om det behövs för att:

  1. fatta beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, referenspriser för de ersättningsberättigande åtgärderna samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader,

  2. genomföra uppföljning av utvecklingen på tandvårdsområdet, och

  3. tillhandahålla information i en prisjämförelsetjänst för tandvård inom det statliga tandvårdsstödet.

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

SFS 2019:117

Personuppgifter som får behandlas

5 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får endast behandla sådana personuppgifter som anges i 19 a och 19 b §§ förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en patients identitet.

SFS 2019:117

Betydelsen av den enskildes inställning

6 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den enskilde motsätter sig det.

Tillgången till personuppgifter

7 §

Tillgången till personuppgifter ska alltid begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Information

8 §

Artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till tillgång gäller inte för personuppgifter som behandlas för ändamål enligt 4 §.

SFS 2018:468

9 §

[Upphävd g. F (2018:468).]

SFS 2018:468

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:306

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011.

SFS 2018:468

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2019:117

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2019.