Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1188 Utkom från trycket den 9 december 2011Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 1 december 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47. föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125) dels att 15 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 18 § ska utgå, dels att 4, 8 a och 17 §§ samt rubriken närmast före 17 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 15 a § ska lyda ”Avgifter”, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 15 c §, samt närmast före 15 c § en ny rubrik av följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2008:149. Vårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling. Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt. I 15 a § finns särskilda bestämmelser om avgifter.Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar behövs ska vårdgivaren upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras ska patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen.Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge honom eller henne ett intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.8 a §8 a § Senaste lydelse 2003:1209. Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem somomfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ellerhar ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och soma) kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), ellerc) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.Landstinget ska också se till att nödvändig tandvård erbjuds patienter som avses i första stycket.Landstinget ska vidare se till att tandvård kan erbjudasdem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, ochdem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.Uppgiftsskyldighet15 c §15 c §Vårdgivaren ska, när det gäller tandvård enligt 8 a § andra stycket och tredje stycket 2, till Socialstyrelsen lämna uppgifter om patientens tandhälsa och om den tandvård som har utförts.Bemyndiganden17 §17 § Senaste lydelse 1996:788. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omuppsökande verksamhet enligt 8 a § första stycket,de sjukdomar och funktionsnedsättningar som avses i 8 a § tredje stycket och om tandvård i övrigt enligt 8 a §,undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser,vårdgivares uppgiftsskyldighet enligt 15 c §, ochbehörighet till och villkor för anställningar inom folktandvården.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)