Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:454 Utkom från trycket den 25 juni 2012Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;utfärdad den 14 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260. föreskrivs att det i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.16 a §16 a §Ett receptbelagt läkemedel mot en smittsam sjukdom (vaccin) får inte ingå i läkemedelsförmånerna, om sjukdomen omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram enligt smittskyddslagen (2004:168) och vaccinet är avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av vaccinationsprogrammet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)