Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:40 Utkom från trycket den 12 februari 2013Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel;utfärdad den 31 januari 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062). i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel dels att 2 kap. 11 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 10 a § samt närmast före 2 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap. Distanshandel10 a §10 a §Den som bedriver detaljhandel med humanläkemedel till konsument enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska, utöver vad som anges i 6 §, ävense till att läkemedlen uppfyller kraven i nationell lagstiftning om godkännande i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som försäljning sker till ochpå den webbplats där läkemedlen erbjuds ha kontaktuppgifter till Läkemedelsverket och en hyperlänk till en webbplats i enlighet med artikel 85c.4 i direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EUEuropaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062). samt tydligt visa en EU-logotyp.11 §11 § Senaste lydelse 2010:270. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omutformning av sådana lokaler som avses i 6 § 2,inom vilken tid tillhandahållandet enligt 6 § 3 ska ske,vilken kompetens och erfarenhet en läkemedelsansvarig enligt 6 § 4 ska ha,egenkontroll enligt 6 § 8,användning av det varumärke som avses i 6 § 12, ochutformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 10 a § 2.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)