Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:274 Utkom från trycket den 21 maj 2013Lag om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.;utfärdad den 8 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204. föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.3. För gärningar som avses i 6 kap. 1 § första stycket c och h och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 2 kap. 5 § och 4 kap. 7 § i sin äldre lydelse.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)