Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillståndFörarbeten2013:407Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.2016:524Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, bet. 2015/16:249.2017:64Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.Utkom från trycket den 10 juni 2013utfärdad den 30 maj 2013.Inledande bestämmelser1 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för landsting att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa utlänningar som vistas inom ett landsting utan att vara bosatta där. Lag (2017:64). 2 §2 §I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns bestämmelser om skyldighet för landsting att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt bl.a. asylsökande, personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och personer som hålls i förvar.3 §3 §De föreskrifter som gäller för sådan vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) ska tillämpas även för vård som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs. Lag (2017:64). Personkrets4 §4 §Ett landstings skyldigheter enligt denna lag gäller endast för utlänningar som vistas inom landstinget.Med landsting avses i denna lag även en kommun som inte ingår i ett landsting.5 §5 §Denna lag omfattar utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.Lagen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.Vårdens omfattning6 §6 §Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta inom landstinget.7 §7 §Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som har fyllt 18 årvård som inte kan anstå,mödrahälsovård,vård vid abort, ochpreventivmedelsrådgivning.8 §8 §Ett landsting får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år och som omfattas av denna lag vård utöver vad som följer av 7 §.Läkemedel och andra varorRubriken har denna lydelse enl. Lag 2016:524. 9 §9 §Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag sådana läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Ett landsting ska även erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag och som inte har fyllt 18 år sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.Första stycket gäller endast de läkemedel och andra varor som förskrivs i samband med vård som ges med stöd av denna lag. Lag (2016:524). Hälsoundersökning10 §10 §Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om sådana hälsoundersökningar.Avgifter11 §11 §Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter samt avgifter för läkemedel och andra varor enligt denna lag. Lag (2016:524). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2013:407 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013. 2016:524 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2017:64 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.