Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:409 Utkom från trycket den 10 juni 2013Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 30 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230. förskrivs att 6 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2008:346. Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där behöver omedelbar tandvård, ska landstingskommunen erbjuda sådan tandvård.Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)