Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:516 Utkom från trycket den 24 juni 2013Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;utfärdad den 13 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tilllämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024). att det i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.5 a §5 a §Vid beräkning av kostnadsreducering enligt 5 § ska sådana belopp som enligt 9 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har lagts till grund för bestämmandet av en beslutad ersättning medräknas.Första stycket gäller inte sådana kostnader som avser livsmedel för särskilda näringsändamål.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)