Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 6 §

2 I 14 § lagen (1996:1156) om receptregister finns bestämmelser om att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska lämna ut vissa uppgifter till landstingen om förskrivning av läkemedel och andra varor och att uppgifter om patientens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet.
Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en patients identitet utan att patienten samtycker till det.
Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom hälso- och sjukvården och som landstingen ska sambearbeta med sådana uppgifter som avses i första stycket, ska vara krypterade så att patientens identitet skyddas vid behandlingen.

SFS 2013:622

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.
Senaste lydelse 2010:413.