Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden. SFS 2015:882

2 §

Det som i denna förordning sägs om ett landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting.

3 §

Ersättning lämnas med högst ett belopp som motsvarar de faktiska kostnader som har uppkommit för ett landsting eller för Försäkringskassan.

Ersättning till landsting

4 §

Försäkringskassan ska ersätta ett landsting för kostnader som avser hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. om
  • 1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,
  • 2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,
  • 3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårdsförmåner mellan Sverige och annan stat, eller
  • 4. kostnaderna avser personer som vid tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 bedöms vara bosatta i Sverige men som inte ska folkbokföras.
Första stycket gäller inte kostnader som ett landsting ansvarar för enligt lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet. SFS 2015:882

5 §

Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av ett landsting lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården.

6 §

Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av privatpraktiserande läkare eller fysioterapeuter som är anslutna till det ersättningssystem som landstinget finansierar lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården. SFS 2013:1156

7 §

Ersättning för tandvård lämnas enligt tandvårdslagen (1985:125) och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

8 §

Ersättning för en sjukresa eller annan sjuktransport lämnas med ett belopp som motsvarar den faktiska kostnad som landstinget haft för resan. Detsamma gäller inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

9 §

Ersättning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut högre avgifter
  • 1. av patienter som får hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som tas ut av patienter som är bosatta inom landstingets område, och
  • 2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utomlands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige men en behörig institution i ett annat land ska svara för kostnaden.

10 §

Ersättning som ett landsting är berättigat till för inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får med landstingets medgivande betalas ut till den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Samråd

Betalning av ersättningar till landsting

12 §

Ersättning som ett landsting är berättigat till ska betalas senast inom 30 dagar från den dag då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från landstinget.

Betalning av ersättningar till Försäkringskassan

13 §

Ersättning som ett landsting enligt 3 § lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar från den dag då landstinget från Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har betalats ut till följd av vården.

Ytterligare föreskrifter

14 §

Försäkringskassan får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2013:711

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.
2. Förordningen tillämpas inte för ersättningar som avser kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2013:1156

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid tillämpning av denna förordning ska sjukgymnast jämställas med fysioterapeut.

SFS 2015:882

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Bestämmelsen i 4 § första stycket 4 tillämpas första gången på kostnader som har uppkommit efter den 31 januari 2016.