Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1143 Utkom från trycket den 27 december 2013Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 19 december 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130. föreskrivs att det i tandvårdslagen (1985:125) ska införas en ny paragraf, 13 §, av följande lydelse.13 §13 § Tidigare 13 § upphävd genom 1996:788. I landstingen ska det finnas möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)