Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:827 Utkom från trycket den 1 juli 2014Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355);utfärdad den 19 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327. föreskrivs att 3 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.3 kap.6 §6 §En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehållauppgift om patientens identitet,väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samtuppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)