Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 6 §

En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.
Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla
  • 1. uppgift om patientens identitet,
  • 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
  • 3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
  • 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
  • 5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt
  • 6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.
Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

SFS 2014:827

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.