Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om patientdatalagen (2008:355)

dels att 6 kap. 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 2 a och 3 a §§ och 7 kap. 2 a §, av följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 2 a §

En vårdgivare får göra uppgifter om en patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 2 § tillgängliga för de vårdgivare som är anslutna till systemet med sammanhållen journalföring, om
 • 1. patientens inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts, och
 • 2. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

6 kap. 3 §

För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring enligt 2 § femte stycket krävs att
 • 1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med,
 • 2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och
 • 3. patienten samtycker till det.
Vårdgivaren får även behandla sådana uppgifter om
 • 1. uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en patientrelation med,
 • 2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda sådant intyg som avses i 3 kap. 16 §, och
 • 3. patienten samtycker till det.
För att en vårdgivare ska få behandla sådana uppgifter som en vårdnadshavare inte har rätt att spärra enligt 2 § fjärde stycket andra meningen krävs att förutsättningarna enligt första stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2 är uppfyllda.

6 kap. 3 a §

En vårdgivare får ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har gjort uppgifter tillgängliga enligt 2 eller 2 a §, om patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke enligt 3 § första stycket 3.
Vårdgivaren får även behandla de uppgifter som avses i 2 eller 2 a §, om
 • 1. vårdgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för den vård som är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd,
 • 2. patientens inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts, och
 • 3. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

6 kap. 5 §

En vårdgivare får inte behandla en annan vårdgivares uppgifter om en patient i systemet med sammanhållen journalföring under andra förutsättningar än dem som anges i 3–4 §§, även om patienten uttryckligen samtycker till det.

7 kap.

7 kap. 2 a §

För den enskilde som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 2 § första stycket får personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om
 • 1. hans eller hennes inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts, och
 • 2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.
Personuppgifter i ett kvalitetsregister ska så snart som möjligt utplånas, om det efter att personuppgiftsbehandlingen har påbörjats finns anledning att anta att den enskilde skulle motsätta sig den.

SFS 2014:829

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.
På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328.