Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:968 Utkom från trycket den 29 december 2015Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;utfärdad den 17 december 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102. föreskrivs i fråga om lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. dels att 5 och 19 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 19 § ska sättas närmast före 20 §, dels att det närmast före 19 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2012:927. Ändringen innebär bl.a. att sjunde stycket tas bort. Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§. Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för sådana varor.Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköpstillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.Den förmånsberättigade ska under ettårsperioden sammanlagt inte betala mer än ett belopp som motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor (kostnadstaket).Så länge den sammanlagda kostnaden för varor enligt andra stycket inte överstiger ett belopp som motsvarar 0,5 gånger kostnadstaket lämnas ingen kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta belopp, utgör kostnadsreduceringen50 procent av den del som överstiger 0,5 gånger men inte 0,954 gånger kostnadstaket,75 procent av den del som överstiger 0,954 gånger men inte 1,773 gånger kostnadstaket, och90 procent av den del som överstiger 1,773 gånger men inte 2,454 gånger kostnadstaket.När den sammanlagda kostnaden överstiger ett belopp som motsvarar 2,454 gånger kostnadstaket är den förmånsberättigade befriad från att betala ytterligare kostnader under den resterande delen av ettårsperioden.Andra-femte styckena gäller inte varor som är kostnadsfria enligt 19 §.Särskilda bestämmelser om kostnadsfrihet19 §19 § Senaste lydelse 2003:76. Förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§ ska vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år.Varor som avses i 18 § 3 ska även vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället har fyllt 18 år.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.2. En förmånsberättigad person som har fyllt 18 år före den 1 januari 2016 och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av 5 § sjunde stycket behåller denna rätt under ett år räknat från första inköpstillfället.3. En förmånsberättigad person som fyller 18 år efter den 31 december 2015 och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av 5 § sjunde stycket behåller denna rätt efter att ha fyllt 18 år under ett år räknat från första inköpstillfället.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)