Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:969 Utkom från trycket den 29 december 2015Lag om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;utfärdad den 17 december 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102. föreskrivs att 18 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. i stället för lydelsen enligt lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.18 §18 § Senaste lydelse 2003:76. Läkemedelsförmånerna ska, när beslut fattas enligt 7 §, omfattavaror för vilka det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) har föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla och som förskrivs enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor,förbrukningsartiklar som en förmånsberättigad behöver vid stomi och som förskrivs av läkare eller någon annan som Socialstyrelsen förklarat har behörighet till sådan förskrivning, ochförbrukningsartiklar som en förmånsberättigad på grund av sjukdom behöver för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering och som förskrivs av läkare, tandläkare eller någon annan som Socialstyrelsen förklarat har behörighet till sådan förskrivning.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)