Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om landstingets ansvar för viss avgiftsfri screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. SFS 2017:68

Landstingets ansvar

2 §

Ett landsting ska erbjuda dem som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avgiftsfri screening i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.
Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller också en kommun som inte ingår i ett landsting. SFS 2017:68

Bemyndiganden

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilken screening som ska vara avgiftsfri enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.

SFS 2016:659

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

SFS 2017:68

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.