Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1284 Utkom från trycket den 28 december 2016Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;utfärdad den 20 december 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127. föreskrivs att 19 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.19 §19 § Senaste lydelse 2015:968. Förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§ ska vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år.Varor som avses i 18 § 1 ska även vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år.Varor som avses i 18 § 3 ska även vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället har fyllt 18 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)