Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1301 Utkom från trycket den 28 december 2016Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 20 december 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117. föreskrivs att 7 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2016:1300. Folktandvården ska svara förregelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år,specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år, ochövrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den omfattning som landstinget bedömer lämplig.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)