Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:49 Utkom från trycket den 21 februari 2017Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;utfärdad den 9 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141. föreskrivs att 4 och 15 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2010:1320. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. Rätt till förmåner enligt denna lag harden som är bosatt i Sverige,den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, ochden som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som avses i 18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här.15 §15 § Senaste lydelse 2015:319. Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning attkostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, ochdet inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga.Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)