Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 3 §

2 I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck
Betydelse
Hälso- och sjukvård 
Verksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt den upphävda lagen (1944:133) om kastrering. 
- - -  
- - -  

SFS 2017:60

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.
Senaste lydelse 2012:458.