Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:211 Utkom från trycket den 28 mars 2017Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);utfärdad den 16 mars 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156. föreskrivs att 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.16 kap.3 §3 §Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga ompersoner med psykisk funktionsnedsättning,personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, ochbarn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.Denna lag träder i kraft den 15 april 2017.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)