Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

dels att 17 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 17 kap. 8 § ska ha följande lydelse.

17 kap.

17 kap. 8 §

För den enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken:
  • 1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §,
  • 2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och
  • 3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453).
Avgifterna får dock inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs, ska kommunen dessutom försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.
Vid beräkning av avgiftsunderlag och förbehållsbelopp enligt andra stycket ska 8 kap. 3, 4, 7 och 8 §§ socialtjänstlagen tillämpas.

SFS 2017:616

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326.