Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:744 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336. föreskrivs att 3 § lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.3 §3 §För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)