Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:810 Utkom från trycket den 11 juli 2017Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);utfärdad den 29 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:85, bet. 2016/17: SoU13, rskr. 2016/17:345. föreskrivs att 5 kap. 7 § och 16 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.5 kap.7 §7 §Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans medhar en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ellerhar ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar.Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.16 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2017:211. Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga ompersoner med psykisk funktionsnedsättning,personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, ochbarn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)