Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § och 16 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 7 §

Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
  • 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
  • 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
  • 3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

16 kap.

16 kap. 3 §

2 Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om
  • 1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
  • 2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och
  • 3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

SFS 2017:810

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17: SoU13, rskr. 2016/17:345.
Senaste lydelse 2017:211.