Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:553 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294. föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) dels att 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 2 a §, av följande lydelse.7 kap.2 a §2 a §Landstinget ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, får vården koncentreras geografiskt.9 kap.1 §1 §Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av landstingets ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid fårkontakt med primärvården,en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,besöka den specialiserade vården, ochplanerad vård.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)