Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i patientlagen (2014:821)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § patientlagen (2014:821) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 3 §

2 Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska patienter erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får
  • 1. kontakt med primärvården,
  • 2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,
  • 3. besöka den specialiserade vården, och
  • 4. planerad vård.

SFS 2018:554

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294.
Senaste lydelse 2017:66.