Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:685 Publicerad den 8 juni 2018Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)Utfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317. föreskrivs att 5 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2014:575. Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Tandvård som landstinget självt bedriver benämns i denna lag folktandvård.Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget och dess folktandvård ansvarar för enligt denna lag. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)