Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:805 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvårdUtfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 6 § lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård ska ha följande lydelse.6 §6 §Om ett beslut har meddelats av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning, tillämpas bestämmelserna i 37–47 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut och om överklagande. Huvudmannen ska då jämställas med myndighet.Huvudmannen ska vid ett överklagande vara den enskildes motpart.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)