Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

dels att nuvarande 11 a § ska betecknas 11 b §,

dels att det närmast före rubriken ”Avgifter” ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

11 a §

Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag och som inte är reglerade enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

SFS 2018:1112

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354.