Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 3 §

2 Skyldig att föra en patientjournal är
  • 1. den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller särskilt förordnande att utöva ett visst yrke,
  • 2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare, och
  • 3. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför samma slags arbetsuppgifter inom den allmänna hälso- och sjukvården som en hälso- och sjukvårdskurator.

SFS 2018:1127

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:138, bet. 2017/18:SoU28, rskr. 2017/18:355.
Senaste lydelse 2010:677.