Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1997 Publicerad den 11 december 2018Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)Utfärdad den 6 december 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50. föreskrivs att 10 kap. 5 § och rubriken närmast före 10 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.10 kap. Specialiseringstjänstgöring5 §5 § Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort. I landstingen ska det finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möjligheter till anställning i landstingen för läkares allmäntjänstgöring ska gälla.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLKjell Rempler(Socialdepartementet)