Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrumPublicerad den 25 januari 2019Utfärdad den 24 januari 2019Inledande bestämmelser1 §1 §Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas för verksamhet som bedrivs av flera landsting i samverkan i ett regionalt cancercentrum.Syftet med statsbidraget är att främja landstingens arbete i de regionala cancercentrumen med att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresultaten samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt.2 §2 §Statsbidrag lämnas som verksamhetsbidrag. Bidraget ska fördelas så att de regionala cancercentrumen får lika stora belopp.Ansökan3 §3 §En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast det datum som myndigheten bestämmer.4 §4 §En ansökan om statsbidrag ska innehållauppgift om vilket regionalt cancercentrum som ansökan avser, vilka landsting som ingår i det regionala cancercentrumet och vem som är behörig att företräda det regionala cancercentrumet,årlig budget för den verksamhet som ansökan avser,en redogörelse för hur verksamheten är inriktad på att skapaett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt,bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård,mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider förekommer,en mer välfungerande kompetensförsörjning,en mer effektiv kunskapsstyrning,goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer,en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården,en stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående,bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation, ochen stärkt cancervård för barn och unga, samten redogörelse för hur det regionala cancercentrumet samverkar med andra aktörer.5 §5 §Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 4 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom viss tid.Beslut och utbetalning6 §6 §Socialstyrelsen prövar frågor och betalar ut statsbidrag enligt denna förordning.7 §7 §Beslut om statsbidrag får fattas en gång per kalenderår och avse en tidsperiod om ett kalenderår. I beslutet om bidrag ska det finnas en anvisning om den redovisning som ska göras enligt 8 §.Redovisning8 §8 §En mottagare av statsbidrag ska senast den 1 mars året efter det att bidrag tagits emot lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Socialstyrelsen. Redovisningen ska göras på det sätt som Socialstyrelsen anvisar.Redovisningen ska innehållaen ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts,uppgift om hur verksamheten har finansierats i övrigt, ochde övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.9 §9 §Socialstyrelsen ska senast den 30 september varje år lämna en samlad redovisning till regeringen av de bidrag som har lämnats enligt förordningen under föregående år. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått bidrag och vad bidragen har använts till.Vartannat år ska redovisningen även innehålla en analys av verksamheten vid cancercentrumen samt förslag från Socialstyrelsen om hur verksamheten kan utvecklas. Underlag för denna del av redovisningen ska inhämtas genom platsbesök och får kompletteras med övriga handlingar som Socialstyrelsen begär från cancercentrumen.Återbetalning och återkrav10 §10 §Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig ommottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt,bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för den verksamhet som det har lämnats för, ellermottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 8 §.11 §11 §Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 10 §.Om det finns särskilda skäl får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis efterge kravet.Överklagande12 §12 §Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.Bemyndigande13 §13 §Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2019:7 1. Denna förordning träder i kraft d. 19 febr. 2019.2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som avser kalenderåret 2019.