Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:360 Publicerad den 4 juni 2019Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedelUtfärdad den 29 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239. föreskrivs att 6 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 1994:1426. Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt 5 § gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av medel som avses i 1 § denna lag. Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från dagen för förordnandet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)